අමාවතුර හා අංගුලිමාල දමනය

ආචාර්යතුමා ලියන බ්ලොග් පිටුව බලපු සාමාන්‍යපෙළ පංතියේ ඉගෙනුම ලබන දරුවෙක් ඊතලයක් එවලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරලා තිබුනා… එම ඉල්ලීම වෙනුවෙන් කාර්යබහ...